1 Why Don't We Get Drunk Jimmy Buffett
2 Volcano Jimmy Buffett
3 Son of a Son of a Sailor Jimmy Buffett
4 School Boy Heart Jimmy Buffett
5 One Particular Harbour Jimmy Buffett
6 Margaritaville Jimmy Buffett
7 Fins Jimmy Buffett
8 Come Monday Jimmy Buffett
9 Cheeseburger In Paradise Jimmy Buffett
10 Changes In Latitudes, Changes In Attitudes Jimmy Buffett

Jimmy Buffett – Live in Mansfield, MA Live in Mansfield, MA

Jimmy Buffett

13 Jan 2004