41 13 This Plane Wiz Khalifa
42 10 Studio Lovin' Wiz Khalifa
43 'Bout Ya'll Wiz Khalifa
44 ' Bout Ya' ll Wiz Khalifa

Wiz Khalifa – Deal or No Deal Deal or No Deal

Wiz Khalifa

24 Nov 2009