1 Tala'al Badru Alayna YUSUF ISLAM
2 IF YOU ASK ME YUSUF ISLAM
3 A is for Allah YUSUF ISLAM
4 Wild World YUSUF ISLAM
5 The Adhan YUSUF ISLAM
6 Peace Train YUSUF ISLAM

YUSUF ISLAM – FOOTSTEPS IN THE LIGHT FOOTSTEPS IN THE LIGHT

YUSUF ISLAM

1 Jan 1900