1 Vanishing point Apollo 440
2 Raw Power Apollo 440
3 Krupa Apollo 440
4 Ain't Talkin' 'Bout Dub Apollo 440
5 Tears Of The Gods Apollo 440
6 Stealth Overture Apollo 440
7 Pain In Any Language Apollo 440
8 Altamont Super-Highway Revisited Apollo 440
9 Altamont Super-Highway revis Apollo 440
10 Aint Talkin' 'Bout Dub Apollo 440
11 Aint talkin bout dub Apollo 440
12 Ain't talkin' bout dub Apollo 440
13 Ain't talkin' `bout dub Apollo 440
14 03 - ALTAMONT SUPER-HIGHWAY RE Apollo 440

Apollo 440 – Electro Glide in Blue Electro Glide in Blue

Apollo 440

30 Nov 1996