1 Uptown Girl Billy Joel
2 The Longest Time Billy Joel
3 Up Town Girl Billy Joel
4 Tell Her About It Billy Joel
5 Keeping the Faith Billy Joel
6 Christie Lee Billy Joel
7 An Innocent Man Billy Joel

Billy Joel – An Innocent Man An Innocent Man

Billy Joel

9 Aug 1983