1 Sunny Boney M
2 Still I'm Sad Boney M
3 Rivers of Babylon Boney M
4 Rasputin Boney M
5 Painter Man Boney M
6 No Woman, No Cry Boney M
7 No Woman No Cry Boney M
8 Nightflight To Venus Boney M
9 Mary's Boy Child/Oh My Lord Boney M
10 Mary's Boy Child / O My Lord Boney M
11 Ma Baker Boney M
12 Kalimba De Luna Boney M
13 Hooray! Hooray! It's A Holi-Holiday Boney M
14 Happy Song Boney M
15 Gotta Go Home Boney M
16 Felicidad Boney M
17 El Lute Boney M
18 Daddy Cool Boney M
19 Brown Girl In The Ring Boney M
20 Belfast Boney M

Boney M – Gold: 20 Super Hits Gold: 20 Super Hits

Boney M

30 Nov 1991