Tsuyoshi Sekito, Kenichiro Fukui Those Who Fight Further Ringtone