Tsuyoshi Sekito, Kenichiro Fukui Black Water Ringtone